IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 695-180539.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-057185.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-562461.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 628-318570.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 688-818176.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-329868.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta dendari moduan. Tel. 632-426847.
– Mutila eskaintzen da peoi moduan, zaintzaile jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 631-649850.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 659-908513.
– Mutila eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 631-414397.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko Eibarren edo inguruan. Tel. 606-906729.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 695-804895.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 688-959575.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientzia eta formakuntza. Tel. 671-989434.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko etabar. Tel. 656-788741.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Externa. Tel. 640-315602.

– Neska eskaintzen da arratsaldetan nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 620-757528. Arrate.
– Neska eskaintzen da sukaldari edo sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbitzaile moduan. Esperientzia. Tel. 630-534587. Arantza.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 631-221729.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Gidatzeko baimenarekin. Tel. 631-343232.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-552986.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 631-979558.
– Neska arduratsua eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 671-366568.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 695-917617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-793101.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-988471.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 672-442318.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 656-866255.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 685-780806.
– Neska eskaintzen da garbiketa-lanak egiteko eta dendari jarduteko. Esperientzia. Tel. 639-423493.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 602-047826.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta kamarera jarduteko. Tel. 632-384798.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 652-430110.

b) Langile bila

– Kamarera/oa behar da lanaldi osorako Eibarko taberna batean. eibarkafe@ gmail.com
– Bertoko emakumea behar da astelehenetik eguenera (08:00-10:00) ume bi jantzi, armozua eman eta eskolara eramateko. Tel. 687-063698.