IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak eta bestelakoak egiteko: lokalak, pegorak, tabernak… Tel. 632-426847.
– Emakumea eskaintzen da goizez umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 673-436363.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 688-733506.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi zabala. Esperientzia. Tel. 612-245326.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 674-687863.
– Neska arduratsua eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 632-291539.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-838329.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko Eibarren eta inguruan. Tel. 632-061103.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, ospitalean gaua pasatzeko, etxean orrazteko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Orduka. Tel. 652-587259.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel. 633-101852.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 642-092294.
– Bi mutil eskaintzen dira tabernan jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-761423.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 612-278600.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Esperientzia. Tel. 632-999079.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 663-468691. Marina.
– Neska euskalduna eskaintzen da goizez umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 645-723818.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Goizez eta arratsaldez. Tel. 629-889465.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko asteburuetan. Tel. 631-247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel. 632-531128.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 611-226678.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 631-952827.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile jarduteko, nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-047812.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-979558.

– Emakumea eskaintzen da asteburuetan lan egiteko: umeak edo nagusiak zaindu, garbiketak egin… Tel. 631-230281.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Externa. Tel. 600-840833.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 632-700803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 626-722291.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez, gauez eta asteburuetan. Tel. 658-458061.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 654-154301.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 602-844282.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko eta umeen etxeko lanak egiteko. Titulua eta esperientzia. Tel. 688-639371.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-345286.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-521520.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko asteburuetan. Tel. 688-818176.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako eta sukaldari jarduteko. Tel. 657-479770.
– Emakumea eskaintzen da interna edo externa. Tel. 631-110716.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (11:00-18:00 eta baita gauez ere). Erreferentziak. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-143009.

b) Langile bila

– Kamareroa behar da Soraluzen jornada osorako. Tel. 615-750942.
– Kamarera/o behar da Eibarko jatetxe batean. Bidali curriculuma: eibarkafe@ gmail.com
– Kamarera/o behar da orduka Eibarren. Bidali curriculuma: tre@euskalnet.net
– Eibarko akademiak ingeleseko irakaslea behar du. Esperientzia ezinbesteoa. Bidali curriculuma: irakasleeibarCV@gmail.com
– Pertsona behar da jatetxe bateko sukaldean garbiketak egiteko eta laguntzeko. Tel. 659-539861.
– Igeriketa-monitoreak behar dira. Curriculum-a bidali: eibarigerixan@gmail.com
– Sukalde-laguntzailea behar da esperientziarekin Eibarren. Bidali curriculum-a I.A. 526 / 20600 Eibar posta-kutxara.
– Barra eta jangelarako kamarera/o behar da esperientziarekin Eibarren. Bidali curriculum-a I.A. 526 / 20600 Eibar posta-kutxara.
– Psikologoa behar da Eibarren psikologia eta umeentzako aholkularitza zentro batean. Irailean hasteko. E-maila: gpsimac@gmail.com
– Monitorea behar da Ugan Klubean arratsaldetarako (spinning, aerobic eta abar). Tel. 943-820452 eta uganklub@gmail.com
– Bi neska behar dira Eibarko taberna batean lan egiteko: bat astelehenetik zapatura arratsaldez eta bestea (sukalderako) barixaku eta zapatuetan. Esperientziarekin. Tel. 655-722967.
– Dendaria behar da janaridenda baten lan egiteko. Bidali curriculum-a Eibarko 21 postakutxara.