IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-236749.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko (8 urteko esperientzia) eta garbiketak egiteko. Tel. 642-650815.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 680-808125.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egiteko: igeltsero, pintore, laguntzaile… Tel. 698-438215.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 648-143804.
– Gizona eskaintzen da kamioia gidatzeko (C lizentzia), etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 603-066671.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 617-628137.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698-406654.
– Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Asteburuetan barne. Tel. 658-458061.
– Emakumea eskaintzen da gauez kamarera edo sukaldari jarduteko eta nagusiak ospitalean zaintzeko. Tel. 671-763558.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Erreferentziak. Tel. 666-197835.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-139806.
– Neska eskaintzen da arratsaldez garbiketa lanak egiteko. Tel. 632-682005.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 644-491651.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 630-254131.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientzia. Tel. 642-959172.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-521520.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-175651.

b) Langile bila

– Pertsona behar da jatetxe bateko sukaldean garbiketak egiteko eta laguntzeko. Tel. 659-539861.
– Igeriketa-monitoreak behar dira. Curriculum-a bidali: eibarigerixan@gmail.com
– Neska edo emakumea behar da ume bat zaintzeko irailetik aurrera. Tel. 629-332645.
– Sukalde-laguntzailea behar da esperientziarekin Eibarren. Bidali curriculum-a I.A. 526 / 20600 Eibar posta-kutxara.
– Barra eta jangelarako kamarera/o behar da esperientziarekin Eibarren. Bidali curriculum-a I.A. 526 / 20600 Eibar posta-kutxara.
– Psikologoa behar da Eibarren psikologia eta umeentzako aholkularitza zentro batean. Irailean hasteko. E-maila: gpsimac@gmail.com
– Monitorea behar da Ugan Klubean arratsaldetarako (spinning, aerobic eta abar). Tel. 943-820452 eta uganklub@gmail.com
– Bi neska behar dira Eibarko taberna batean lan egiteko: bat astelehenetik zapatura arratsaldez eta bestea (sukalderako) barixaku eta zapatuetan. Esperientziarekin. Tel. 655-722967.
– Dendaria behar da janaridenda baten lan egiteko. Bidali curriculum-a Eibarko 21 postakutxara.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna baterako. Bidali curriculuma: ofertasempleo.eibar@gmail.com
– Eibarko Kids and us-ek hizkuntz-zentrorako arduraduna behar du 2017-18 ikasturterako. Taldeak bideratu eta zuzentzeko gaitasuna, ingeles maila altua eta euskera eskatzen da. Bidali curriculuma: eibar @kidsandus.es

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 631-952827.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile jarduteko, nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-047812.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-979558.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak eta bestelakoak egiteko: lokalak, pegorak, tabernak… Tel. 632-426847.
– Emakumea eskaintzen da goizez umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 673-436363.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 688-733506.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi zabala. Esperientzia. Tel. 612-245326.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 674-687863.
– Neska arduratsua eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 632-291539.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-838329.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko Eibarren eta inguruan. Tel. 632-061103.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, ospitalean gaua pasatzeko, etxean orrazteko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Orduka. Tel. 652-587259.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel. 633-101852.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 642-092294.
– Bi mutil eskaintzen dira tabernan jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-761423.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 612-278600.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 637-135622.