IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 631-221729.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Gidatzeko baimenarekin. Tel. 631-343232.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-552986.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 631-979558.
– Neska arduratsua eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 671-366568.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 695-917617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-793101.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-988471.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 672-442318.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 656-866255.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez edo gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 658-638900.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-506715.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 631-110716.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 642-650900.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Externa. Tel. 603-683176.
– Gizonezkoa eskaintzen da lorezain jarduteko, mendian lan egiteko eta segurtasunean aritzeko. Tel. 666-655269.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 664-357381.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 637-004773.
– Emakumea eskaintzen da etxeko garbiketak egiteko. Tel. 638-421827.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita gauez ere. Interna. Tel. 655-776380.
– Emakumea eskaintzen da gauez edo asteburuetan lan egiteko. Orduka. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 662-012834.
– Erizaintzan lizentziatutako neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 604-164719.
– Emakume euskalduna eskaintzen da arratsaldez, gauez eta asburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 660-114801.
– Neska eskaintzen da arratsaldetan nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 620-757528. Arrate.
– Neska eskaintzen da sukaldari edo sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbitzaile moduan. Esperientzia. Tel. 630-534587. Arantza.

– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna. Esperientziarekin. Tel. 688-723258.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-018667.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 632-691242.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 680-526228.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak eta esperientzia. Tel. 632-026510.
– Neska eskaintzen da goizez umeak edo nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta pegorak garbitzeko. Baita 19:00etatik aurrera eta asteburuetan ere. Tel. 612-223075.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 692-314985.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Interna. Tel. 699-859881.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197835.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 662-420221.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 636-882838.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 649-626975.
– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile jarduteko. 5 urteko esperientzia. Tel. 622-321095.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 634-437852.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita gauez ere) eta garbiketak egiteko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 686-561811.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 658-273486.

b) Langile bila

– Kamarera/oa behar da lanaldi osorako Eibarko taberna batean. eibarkafe@ gmail.com