IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-139806.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Tel. 632-337083.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka edo gauez. Tel. 642-249158.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 602-490595.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 632-093076.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 631- 907532.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo beste edozein lanetarako. Tel. 632-997792.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko: bulegoak, tabernak, pegorak, lokalak… Tel. 632-558402.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Erreferentziak eta esperientzia. Tel. 671-763558.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko gauez eta asteburuetan. Tel. 603-743240.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 643-130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-821546

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 635-189294.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-841284.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-620344.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 602-844282.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 678-112785.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Eraikuntza, berriztapen, pintura eta garbiketan esperientzia. Tel. 600-264460.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 672-654647.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-552206.
– Emakumea eskaintzen da goizez edo 18:00etatik aurrera nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 655-094780.
– Neska euskalduna eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 687-114707.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka, gauez edo asteburuetan. Erreferentziak. Tel. 652-894575.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 671-479280.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 686-077316.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egiteko. Ordutegi zabala. Tel. 632-067943.
– Emakume euskalduna eskaintzen da gauez Mendaroko ospitalean gaixoak zaintzeko. Tel. 669-179522.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 608- 723191.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-296900.

b) Langile bila

– Emakumea behar da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Astelehenetik zapatura. Tel. 677-553828.
– Estetizista behar da ileapaindegi batean. Esperientziarekin. Tel. 943-200700.
– Ileapaintzailea behar da ilepaindegi batean. Esperientziarekin. Tel. 943-256591 .
– Kamareroa behar da Soraluzen jornada osorako. Tel. 943-750030 eta 670-541347.
– Pertsona behar da alzheimerra duen emakumea zaindu eta etxeko lan bat edo beste egiteko. 40 orduko kontratua, astelehenetik zapatura. Betebeharrak: esperientzia edo kualifikazio ikastaroa eta Eibarren bizitzea. Tel. 617-759814.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 625-259146.
– Neska eskaintzen da umeak, helduak edo nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 642-416503.
– Emakumea eskaintzen da zaintza lanetarako: nagusiak, umeak edo helduak. Tel. 602-347678.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan. Tel. 612-493242.
– Emakumea eskaintzen da zaintza lanetarako: nagusiak, umeak edo helduak. Tel. 631-654967.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 631-655390.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 662-041526.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 662- 012834.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 631-155993.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 631- 706846.