IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 680-808125.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Interna. Tel. 631-613245.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-562461.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-907807.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita baserrietan ere. Tel. 632-776905.
– Neska eskaintzen da goizez dendari jarduteko, garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 697-891070.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 633-101852 eta 631-282203.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Esperientzia. Orduka. Tel. 602-490595.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 678-814941.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 677-700968.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 612-266877. Eva.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 608-341064.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-221729 eta 634-256471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean gauez ere. Tel. 659-908513.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 631-018667.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 632-691242.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 635-091262.
– Geriatria ikastaroa egindako emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-304763.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 630-112222.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-910326.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-526711.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-988471.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-139396.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 602-083580.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukaldean laguntzeko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 677-175581.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 626-444649.
– Erizain-laguntzaile tituludun emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 680-226039.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 605-402030.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 681-065633.

– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 688-899813.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 631-367802.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-288967.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 622-623216.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-291539.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 673-028698.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 617-628137.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197835.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Disponibilitate osoa. Tel. 612-493242.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 600-840833.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Erreferentziak. Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 654-949568.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 645-891307.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 658-734699.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientziarekin. Tel. 612-550377.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Orduka. Tel. 631-506763.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan. Tel. 646-778839.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 685-768026.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 632-779980.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 631-934819.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak eta plantxa egiteko. Esperientzia. Tel. 612-268115.

b) Langile bila

– Kamarera/o behar da Eibarren asteburuetarako. Bidali curriculum-a. 279 posta-kutxatila.
– Enkargatua behar da Elgoibarko taberna batean. Esperientziarekin. Bidali curriculuma: elgoibartaberna@outlook.es
– Nagusiak zaintzeko pertsona arduratsua behar da Eibarren goiz eta arratsaldez. Ezinbestekoa profesionaltasun ziurtagiria edo geriatria laguntzaile titulazioa. Tel. 600-831698.
– Sukalde-laguntzailea behar da Eibarren asteburuetarako. Bidali curriculum-a. 279 posta-kutxatila.