IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 634-446252.
– Neska eskaintzen da orduka garbiketak egiteko eta gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 642-650900.
– Gizona eskaintzen da margolari edo igeltsero moduan eta tabernan lan egiteko. Tel. 642-650816.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-288967.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Tel. 688-959575.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 689-273664.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Gida-baimenarekin. Tel. 650-029176.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-978777.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-286792.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 636-302237.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-061103.

– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserrian lan egiteko. Tel. 632-337083.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita gauetan ere. Tel. 632-035709.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita gauetan ere. Tel. 632-669488.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita gauetan ere. Tel. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 633-101852.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 662-430951.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel. 612-202116.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta publizitate lanean jarduteko. Tel. 631-222681.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 633-808931.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-613245.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-493242.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko: nagusiak zaindu, garbiketak egin… Tel. 634-209087.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 650-513412.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-204426.
– Neska eskaintzen da goizez umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Hezkuntza titulua, EGA eta esperientzia. Tel. 688-639371.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 662-252150.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala. Tel. 679-152114.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala. Tel. 649-626975.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 692-314985.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko: nagusiak zaindu ospitalean… Baita asteburuetan ere. Tel. 606-906729 eta 693-232959.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Tel. 631-910326.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-482203.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 634-215907.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-655390.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Interna. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 688-728847.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-525817.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-384325.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-291539.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 602-127874.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 632-139806.
– 23 urteko neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 618-034460.
– Gizona eskaintzen da umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 678-798189.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-166357.
– Neska euskalduna eskaintzen da soziedadeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera jarduteko. Erreferentziak. Tel. 943-901422.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 688-712075.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 609-806462.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta bulegoak edo pegorak garbitzeko. Tel. 654-304337.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 673-388416.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Tel. 632-337083.

b) Langile bila

– Kamarera/o behar da Soraluzen, egun osoko lanaldirako. Tel. 670-541347.
– Eibarko Kids and us-ek koordinatzailea behar du 2017-18 ikasturterako. Taldeak bideratu eta zuzentzeko gaitasunarekin eta ingeles maila altuarekin (C1 titulua gutxienez). Umeak gogoko izatea eta inplikazioarekin. Bidali curriculuma: direccion.eibar @kidsandus.es