IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 680-526228.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, pegorak garbitzeko eta pintore jarduteko. 21 urteko esperientzia. Tel. 664-819748.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 612-223075.
– Emakumezkoa eskaintzen da ospakizun berezietarako sukaldari moduan: bazkariak, meriendak, postreak… Janari marokoarra. Tel. 698-308503.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-893312.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta pegorak garbitzeko. Orduka. Tel. 658-385055.
– Emakumezkoa eskaintzen da goizez nagusiak zaintzeko. Tel. 665-974354.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 602-115184.
– Gizonezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta mantenimendu lanetarako. Tel. 667-272620.
– Emakume euskalduna eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 665-733162.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta kamarera jarduteko. Tel. 641-426528.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 602-850826.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 612-201719.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 642-605632.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Ordutegi malgua. Tituluduna, esperientzia eta erreferentziekin. Tel. 603-514086.
– Emakumezkoa eskaintzen da lan egiteko. Interna. Tel. 631-975260.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 652-430110.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-233473.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 603-346659.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 642-829490.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612-280518.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 15:00etatik 19:00etara. Tel. 617-628137.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 605-129530.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 657-209034.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ospitalean ere. Orduka. Tel. 688-959575.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 665-071463 eta 659-240147.
– Emakumezkoa eskaintzen da arratsaldez umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 652-532589.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko: etxeak, pegorak, sozeidadeak… Tel. 675-965130.
– Gizonezkoa eskaintzen da tailerrean piezak mekanizatzen lan egiteko. Tel. 632-569245.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 632-700803.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 660-140707.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Neska eskaintzen da etxeak, tabernak edo soziedadeak garbitzeko, nagusiak zaintzeko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 605-659535.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Esperientziarekin. Tel. 667-060292.
– Emakumezkoa eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Ziurtagiriarekin. Tel. 681-013032.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 622-142679.

b) Langile bila

– Interna behar dugu nagusia zaintzeko. Deitu 15:00etatik aurrera. Tel. 626-206564.
– Sukalde-laguntzailea behar da. Bidali curriculuma honako helbidera: bar.ofertaempleoeibar@gmail. com
– Fisioterapeuta edo kiromasajista behar da Eibarko ileapaindegi zentro baterako. Lan-giro bikaina. Tel. 678-674250.