IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Neska eibartarra eskaintzen da etxeko garbiketak edo bestelako edonolako etxe-laguntza egiteko menpekotasun egoeran daudenei. Tituluduna. Tel. 667376212.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 602850826.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziurtagiri eta gidatzeko baimenarekin. Tel. 612230075.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 632402564.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Gaikuntza sozio-sanitario tituluarekin. Tel. 602490595.
-Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 693515502.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko 13:00etatik aurrera. Gaikuntza sozio-sanitario tituluarekin. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
-Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 612245673.

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka, jornada erdiz eta baita asteburuetan ere. Tel. 635189294.
-Emakumea eskaintzen da etxeak edo bulegoak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko. Eusko Jaurlaritzako tituluarekin. 9 urteko esperientzia. Tel. 603514085.
-Emakumea eskaintzen da edozein lan mota egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 631611201.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Eusko Jaurlaritzako titulazioarekin. Orduka. Tel. 689571882.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeak garbitzeko eta tabernako sukalde-laguntzaile bezala. -Menpekotasuna dutenei laguntzeko titulazioarekin. Tel. 666197831.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 617674927.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641623077.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera moduan. Tel. 631439959.
-Eibarko emakume arduratsua eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel. 658845081.
-Neska eskaintzen da etxeak garbitzeko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 602842204.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 643923543.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak edo pegorak garbitzeko. Ordutegi malgua. Tel. 679946934.

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 634856651.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 632415374.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631980531.
-Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta banatzaile jarduteko. Tel. 678158960.
-Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean eta asteburuetan ere. Tel. 612293334.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio ziurtagiriarekin) eta etxeak garbitzeko. Orduka. Tel. 667060292.
-Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriarekin) eta garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 655094780.
-Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta eurei laguntzeko, garbiketak eta errekaduak eginez. Tel. 643 085544. Julian.
-Nagusia bazara eta pasiatzeko, kafe bat hartzeko edo errekaduak egiteko laguna behar baduzu, deituidazu. Emakume eibartarra naiz. Tel. 696024882.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Esperientziarekin. Tel. 643601205.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 612564783.
-Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan lan egiteko, pintore bezala eta baserrian edo mendian jarduteko. Tel. 602188264.

b) Langile bila

-Odontologoa eta aho-hortzetako higienista behar dira hortz-klinikarako. Berehala hasteko. Bidali kurrikuluma: hortzklinika.06@gmail.com
-Estetizista eta tatuatzailea behar dira Eibarko ilepaindegi batean. Lan-giro bikaina. Tel. 678674250.