IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Astelehenetik barixakura: 11:30-16:00. Tel. 693-673904.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 635-189294.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-592306.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-777600.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-921780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 632-280811.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 602-314781.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 600-730447.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 600-730253.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-532426.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 612-574783.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta tabernan lan egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 632-506382.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 689-798284.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (tabernak, etxeak, soziedadeak) eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 675-965130.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (tabernak, etxeak, soziedadeak) eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 605-598999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 690-134485.

– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 648-406654.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 622-677230.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 5 urteko esperientzia. Tel. 604-149786.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Autoa du garraiorako. Tel. 620-853295.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 603-874953.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko Tel. 631-925525.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 622-504711.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-283447.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 667-060292.
– Gizonezkoa eskaintzen da mugikortasun urriko pertsonak zaintzeko. Tel. 632-518268.
– Laguntzaile tituludun emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 631-113450.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-993066.

b) Langile bila

– Pertsona behar da tabernan lan egiteko. Tel. 695-690784.
– Emakume euskalduna behar da arratsaldez umea zaintzeko. Tel. 628-330634 eta 630-434238.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna batean. Astelehenetik zapatu arratsaldera. Esperientziarekin. Bidali curriculum-a Anardi tabernara.
– Kamarera/o behar da Eibarren. Esperientziarekin. Tel. 685-286303.